Genel Kurallar ve Koşullar

SERGİ – I

TPI Genel Muayene ve Test Hizmetleri Koşulları

1 – Şirket, bu genel koşullara (bundan böyle “Genel Koşullar” olarak anılacaktır) uygun olarak hizmet vermeyi taahhüt eder ve buna göre tüm hizmet teklifleri veya teklifleri ve ortaya çıkan tüm sözleşmeler, anlaşmalar veya diğer düzenlemeler her açıdan bu Genel Koşullara tabi olacaktır, aksi özellikle yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, yalnızca bu tür düzenlemelerin veya sözleşmelerin yapıldığı veya yürütüldüğü yerin yasalarının Genel Koşullardan herhangi birini engellemesi ve bu durumda söz konusu yerel yasa, her yerde, ancak yalnızca bu kapsamda, bu Genel Koşullar ile çelişmektedir.

2 – Şirket, eylem talimatlarının kaynaklandığı kişi veya kuruluş adına hareket eder (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır). Başka hiçbir taraf, Müşteri tarafından yetkilendirilmedikçe, özellikle raporun veya sertifikanın incelenmesi veya teslimi kapsamında talimat verme hakkına sahip değildir. Şirket, Müşterinin kendi takdirine bağlı olarak raporu veya sertifikayı Müşteri tarafından talimat verildiğinde veya koşullardan, ticari geleneklerden, kullanımdan veya uygulamadan dolaylı olarak izlediği durumlarda üçüncü bir tarafa teslim etmek için Müşteri tarafından geri alınamaz bir şekilde yetkilendirilmiştir.

3 – (a) Müşterinin Şirket tarafından onaylanan özel talimatları.
(b) Varsa, herhangi bir standart sipariş formu ve / veya şirketin standart şartname sayfasının şartları.
(c) İlgili herhangi bir ticari adet, kullanım veya uygulama; ve
(d) Şirketin teknik, operasyonel ve / veya mali gerekçelerle uygun bulacağı bu tür yöntemler.

4 – Müşteri ile üçüncü şahıslar arasında yapılan sözleşmeleri yansıtan belgeler veya satış sözleşmelerinin kopyaları, akreditifler, konşimentolar vb. Gibi üçüncü şahıslara ait belgeler (Şirket tarafından alınmışsa) kabul edilir. yalnızca bilgi verir ve hizmetlerin kapsamını veya Şirket tarafından kabul edilen yükümlülükleri genişletmez veya sınırlamaz.

5 – Şirket tarafından kabul edilen Müşterinin talimatlarına tabi olarak, Şirket, alınan talimatlar sınırlaması dahilinde gereken özenle yapılan görüş beyanlarını yansıtan raporlar ve inceleme sertifikaları düzenleyecektir, ancak Şirket başvurmak veya rapor vermek zorunda değildir. alınan özel talimatların dışında kalan herhangi bir gerçek veya durum.

6 – Müşteri:
(a) gerekli hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Şirkete talimatların ve yeterli bilginin zamanında verilmesini sağlar.
(b) Şirket temsilcilerinin, gerekli hizmetlerin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli tüm erişimlerini sağlamak.
(c) gerekirse, hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli her türlü özel ekipman ve personeli sağlamak.
(d) hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında çalışma koşullarının, şantiyelerin ve kurulumların güvenliği ve emniyeti için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak ve bu bakımdan, gerekli olsun ya da olmasın Şirketin tavsiyesine güvenmeyecektir.
(e) hizmetlerin performansındaki herhangi bir engeli veya kesintiyi ortadan kaldırmak veya gidermek için gerekli tüm adımları atacaktır.
(f) Örneğin radyasyon, zehirli veya zararlı veya patlayıcı unsurların veya malzemelerin varlığı veya riski dahil olmak üzere herhangi bir sipariş veya numune veya testle ilişkili mevcut veya potansiyel bilinen herhangi bir tehlike veya tehlike hakkında Şirketi önceden bilgilendirin, çevre kirliliği veya zehirler;
(g) Şirket tarafından bir rapor veya sertifika verilmiş olsun ya da olmasın, herhangi bir üçüncü şahısla yapılan herhangi bir ilgili satış veya diğer sözleşme kapsamındaki tüm haklarını tam olarak kullanmak ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmek, aksi takdirde Şirket’in hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Müşteri.

7 – Şirket, Müşteri ile sözleşme yaptığı hizmetlerin tamamının veya herhangi bir kısmının ifasını herhangi bir acenteye veya alt yükleniciye devredebilir.

8 – Müşterinin gereksinimleri numunelerin Müşterinin veya herhangi bir üçüncü şahsın laboratuvarı tarafından analiz edilmesini gerektiriyorsa, Şirket analizin sonucunu ancak doğruluğundan sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde, Şirketin yalnızca Müşterinin veya herhangi bir üçüncü tarafın laboratuvarı tarafından yapılan bir analize tanık olabildiği durumlarda, Şirket doğru numunenin analiz edildiğine dair teyit sağlayacaktır ancak başka türlü herhangi bir analizin veya sonucun doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

9 – Şirket, hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli özeni ve beceriyi kullanmayı taahhüt eder ve yalnızca kanıtlanmış ihmal durumlarında sorumluluk kabul eder.
Herhangi bir nitelikteki ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın herhangi bir kayıp, hasar veya masraf talebiyle ilgili olarak Şirketin sorumluluğu, hiçbir koşulda, gerekli olan belirli hizmet için ödenmesi gereken ücretin 10 katına eşit toplam toplam tutarı aşmayacaktır.
Ancak, Şirketin Müşteriye karşı Müşterinin dolaylı, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir zararı (kar kaybı dahil) için hiçbir yükümlülüğü olmaması koşuluyla, bu tür bir iddiaya yol açar.

10 – İddiaya neden olan belirli hizmetin Şirket tarafından ifa tarihinden itibaren bir yıl içinde dava açılmadıkça, Şirket, tüm kayıp, hasar veya masraf talepleri için Müşteriye karşı olan tüm sorumluluğundan muaf olacaktır. söz konusu hizmetin tamamlanmış olması gereken tarihten itibaren bir yıl içinde herhangi bir ifa etmeme iddiası.

11 – Müşteri, Şirket’in, bir sözleşme imzalayarak veya hizmetleri yerine getirerek, Müşterinin herhangi bir görevini başka bir kişiye devretmediğini, iptal etmediğini, feshetmediğini veya üstlenmediğini kabul eder.

12 – Şirket, sigortacı veya garantör değildir ve bu sıfatla her türlü sorumluluğu reddeder. Kayıp veya hasara karşı garanti arayan müşteriler, uygun sigortayı almalıdır.

13 – Müşteri, makul yasal masraflar ve performansla ilgili olarak ortaya çıkan her ne olursa olsun, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan tüm taleplere karşı Şirketi ve memurlarını, çalışanlarını, acentelerini veya taşeronlarını garanti edecek, zararsız tutacak ve tazmin edecektir. , herhangi bir hizmetle ilgili bu tür iddiaların toplamının 9. koşulda belirtilen sınırı aştığı ölçüde herhangi bir hizmetin sözde ifa edilmesi veya yerine getirilmemesi.

14 – Hizmetlerden herhangi birinin yürütülmesi sırasında öngörülemeyen bir sorun veya harcamanın ortaya çıkması durumunda, Şirket, hizmetleri tamamlamak için gerekli olan ek süre ve maliyeti karşılamak için ek bir ücret alma hakkına sahip olacaktır.

15 – Şirket, mallara erişimin olmaması veya mevcut olmaması veya gereksiz erteleme veya gecikme nedeniyle hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yerine getiremezse, Şirket bir gecikme ücretine ve aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir geri ödemesiz giderin geri ödenmesine hak kazanır. şirket.

16 – Muayene ücretleri, ilgili faturanın alınmasının ardından Müşteri tarafından Şirkete zamanında ödenecektir; Aksi takdirde, fatura tarihinden ödeme tarihine kadar aylık% 10 oranında faiz ödenecektir.

Müşteri, Şirkete karşı iddia edebileceği herhangi bir anlaşmazlık, çapraz talep veya mahsup nedeniyle Şirketten kaynaklanan herhangi bir meblağın ödemesini alıkoyma veya erteleme hakkına sahip olmayacaktır.

Müşteri ayrıca, avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere Şirkete borçlu olunan tüm tutarları tahsil etmek için Şirketin tüm masraflarını ödeyecektir.

17 – Müşteri tarafından herhangi bir ödemenin askıya alınması, alacaklılarla düzenleme yapılması, iflas, iflas, alacaklılık veya işin durdurulması durumunda Şirket, tüm diğer hizmetleri derhal ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın askıya alma veya sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

18 – Şirketin kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü, bir siparişin verildiği veya bir anlaşmanın yapıldığı herhangi bir hizmeti yerine getirmesi veya tamamlaması engellenirse, Müşteri Şirkete şunları ödeyecektir:
(a) fiilen yapılan veya yapılan tüm düşük harcamaların miktarı.
(b) fiilen yürütülen hizmetlerin oranına (varsa) eşit, üzerinde anlaşmaya varılan ücretin bir oranı. ve Şirket, kısmen veya tamamen ifa edilmemesinden dolayı her ne olursa olsun tüm sorumluluktan kurtarılacaktır.